JAARVERSLAG 2018

3

Publiciteit & website

In 2018 is de website weer verder ontwikkeld en uitgebreid met foto’s en nieuwsberichten. Het onderhouden van de band met onze achterban is nog voor verbetering vatbaar. In 2019 zal dit extra aandacht behoeven. De Facebook-pagina werd in 2018 minder ingezet. Op de website is een ‘Doe Mee’-pagina geplaatst waarbij je je kunt opgeven om in actie te komen, mee te doen met een adoptieplan, een school te sponseren, het door te vertellen of ons op andere manieren te ondersteunen. Deze activiteiten komen te weinig van de grond en het is waarschijnlijk te wijten aan het bereik van onze pr-middelen. De bereikbaarheid en leesbaarheid van de pagina’s zijn verbeterd alsmede de vindbaarheid via Google. Toch zal in 2019 een budget vrijgemaakt moeten worden om actiever sponsoren te werven door promotie via Social Media en andere kanalen. Het archief met foto- en nieuwsmaterialen is verder uitgebouwd.

Van de doelstelling om in 2018 gericht invulling te geven aan de ‘Doe Mee’-activiteiten is weinig terecht gekomen. De nieuwsstroom vanuit Zuid-India komt langzamerhand op gang waardoor we onze sponsoren persoonlijker kunnen informeren over de projecten die we ondersteunen en de mensen die we ermee kunnen helpen.

Fondsenwerving

Tegen het einde van 2018 heeft de Stichting dit jaar geen aparte wervingsactie gehouden om ook in 2019 de verplichtingen na te kunnen komen en/of nieuwe projecten op te starten. Dat kwam mede door het feit, dat het boekjaar 2018 geëindigd is met een redelijk hoog saldo (zie financieel verslag).

Mede door de jaarbijdragen van de zgn. "tientjesleden" en enkele onvoorziene grotere giften is er toch nogal wat geld binnen gekomen. Wij vinden ook, dat we geen spaarrekeningen hoeven te genereren.

Plannen voor 2019

Uiteraard zullen de ontwikkelingen van het Vedapatti project nauwlettend gevolgd worden door het bestuur.  Bij het tot stand komen van dit jaarverslag zal er een India-reis plaatsvinden in maart 2019. Bezoek voor het reisverslag t.z.t. onze website.  Het zit in de planning om een tweede reis te organiseren aan het eind van 2019.

Ook zal in 2019 opvolging worden gegeven aan nieuwe projecten die tijdens de bovengenoemde reizen zullen worden geïnitieerd.

Tevens zal gewerkt worden aan een andere, meer praktische, invulling van de bestuursvergadering. Als minder tijd besteed hoeft te worden aan technische discussie over projectaanvragen blijft meer tijd over voor inhoudelijke discussies. Een van de kernvragen is hoe de Stichting nieuwe samenwerkingsverbanden kan aanknopen met organisaties buiten de RK kerk in Zuid-India en bvb. meer kan aanhaken bij hindoeïstische en moslimorganisaties.

Ook zal het bestuur proberen om de betrokkenheid van maatschappelijke groeperingen in Nederland bij de activiteiten van de Stichting verder te ontwikkelen. Een voorbeeld is het project Precious Plastics waarbij samenwerking tussen Noord en Zuid een extra meerwaarde kan creëren.

Projecten en financiën 2018

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl