JAARVERSLAG 2017

3

Publiciteit & website

In 2017 is de website helemaal vernieuwd en uitgebreid met foto’s en nieuwsberichten waardoor een betere band met onze achterban kan worden geborgd. De Facebook-pagina wordt regelmatig bezocht en is een mooi publiciteitsmiddel geworden. Op de website is een ‘Doe Mee’-pagina geplaatst waarbij je je kunt opgeven om in actie te komen, mee te doen met een adoptieplan, een school te sponseren, het door te vertellen of ons op andere manieren te ondersteunen. De bereikbaarheid en leesbaarheid van de pagina’s zijn verbeterd alsmede de vindbaarheid via Google. Het archief met foto- en nieuwsmaterialen is opgestart.

De doelstelling voor 2018 is gericht op het invulling geven van de ‘Doe Mee’-activiteiten en het op gang brengen van de nieuwsstroom vanuit Zuid-India waardoor we onze stichting nog meer onder de aandacht kunnen brengen en de mensen kunnen uitnodigen tot sponsering.

 

Fondsenwerving

In december 2017 hield de stichting weer een succesvolle wervingsactie om de financiële situatie weer wat te verbeteren, zodat  ook in het komend kalenderjaar de verplichtingen voor de projecten, waaraan wij ons verbonden hebben, kunnen worden nagekomen. De wervingsactie gold enkele bevriende congregaties, enkele Tilburgse stichtingen en fondsen en de vele particulieren, die ons een warm hart toedragen. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag was de opbrengst van de geldwervingsactie, de zgn.  "Kerstactie" ongeveer 8.500 euro.  Wij zijn onze sponsors zeer erkentelijk voor hun kleinere of grotere bijdrage. Zij maken het mogelijk, dat wij ons werk t.b.v. kinderen in Zuid-India kunnen doen.

Ook het aantal "tientjes-leden" is weer een beetje gegroeid, een vaste basis voor ons werk.

Plannen voor 2018

Uiteraard zullen de ontwikkelingen van het Vedapatty project nauwlettend gevolgd worden door het bestuur.  Bij het tot stand komen van dit jaarverslag heeft er al een India-reis plaatsgevonden in januari/februari 2018. Bezoek voor het reisverslag onze website. Tijdens die reis is afgesproken dat een comité van 3 relaties van de Stichting het project van dichtbij zal monitoren en regelmatig verslag zal doen over het naleven van het vastgestelde beleidsplan.

Ook zal in 2018 opvolging worden gegeven aan enkele nieuwe projecten die tijdens de bovengenoemde reis zijn geïnitieerd.

M.b.t. lopende projecten zal verslaglegging bestudeerd worden en evt. opvolging worden besproken.

Projecten en financiën 2017

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl