JAARVERSLAG 2016

Jaarverslag

Voor onze stichting zijn de reizen naar India altijd een hoeksteen geweest voor de vormgeving van ons projectenbeleid. Gedurende de reizen worden nieuwe contacten gelegd, wordt bekeken hoe projecten onder onze hoede vorm krijgen en is er aandacht voor de ontwikkelingen binnen India die de basis kunnen vormen voor toekomstig beleid. De reis van februari met Hanny, Paul en Jan was daar geen uitzondering op. Uiteraard ging de meeste aandacht naar de start van de bouw van een nieuw Children Skills Development Centre in Dindigul, nabij de stad Madurai. Door onze counterpart Philip Sudhakar is daartoe een nieuwe lokale stichting in het leven geroepen: het Vaanavil Child Development Centre. Tijdens onze reis is de eerste steen gelegd voor het nieuwe te bouwen Centre, in aanwezigheid van de sleutelfiguren van het diocees van Dindigul. Daarnaast is veel tijd besteed aan de inhoudelijke plannen voor de ontwikkeling van het Centre, in overleg met de stuurgroep vanuit het diocees.

Gedurende de reis zijn ook bezoeken gebracht aan een lopend project van ProVision, het instituut waarvan Johnson Raj directeur is en met wie al een aantal projecten met succes zijn uitgevoerd, waaronder het PREVENTION, EARLY IDENTIFICATION AND INTERVENTION IN CHILDHOOD DISABILITIES AND DISORDERS, in samenwerking met de Stichting RUCODE.

Ook werd een bezoek gebracht aan de ASHOKA-foundation van Alex Johnson. Alex is een goede counterpart van de Wilde Ganzen die ons met deze stichting in contact hebben gebracht. De ASHOKA-stichting is gevestigd in het uiterste puntje van Zuid-India, waar veel van onze projecten tot stand zijn gekomen en de belangrijkste van onze counterparts gevestigd zijn. Momenteel lopen discussies hoe in de toekomst kan worden samengewerkt.

Na terugkomst van de reis naar India hebben de ontwikkelingen rondom het Children Skills Development Centre een eigen dynamiek gekregen. Na de keuze van de locatie en de formele eerstesteenlegging  werd de bouwbegroting voor het project goedgekeurd, in nauw overleg met de Wilde Ganzen, de co-financier van het project. Kort hierna werd in Dindigul een nieuwe bisschop benoemd, monseigneur Thomas Paulsamy. De vorige was een jaar eerder vertrokken naar een nieuwe post en gedurende een jaar nam de vicaris van het bisdom de honneurs waar. De bisschop, als nieuwe eindverantwoordelijke voor de bouw van het weeshuis, wees de locatie af. Hij zag ook liever andere verantwoordelijken binnen zijn diocees voor het project.

Hij trad met de stichting in overleg en daaruit is besloten om een nieuwe locatie te kiezen, wel in Dindigul, in de wijk Vedapatty, in een omgeving waar meer kinderen zijn. Bovendien betreft het een locatie met bestaande huisvesting die aangepast moet worden aan de eisen van de Indiase overheid voor dergelijke projecten. Al met al veel goedkoper dan de bouw van een nieuw pand. In totaal zal ongeveer 17.500 EUR besteed worden aan verbouwing van het bestaande pand en 18.500 EUR aan inrichtingskosten. Daarnaast zal gedurende 3 jaar 10.000 EUR per jaar worden bijgedragen aan exploitatiekosten van het project. Zoals met het diocees eerder afgesproken, blijft wel het principe overeind dat na de periode van 3 jaar het diocees de financiële verantwoordelijkheid voor het Children Centre over zal nemen. Zoals eerder met de Wilde Ganzen is afgesproken zullen zij 1/3 van de kosten van het totale project voor hun rekening blijven nemen.

Met bisschop Paulsamy is afgesproken dat de (ver)bouwwerkzaamheden zullen starten per 1 januari 2017. Voor de zomer zullen ze zijn afgerond. De training voor de maatschappelijk werkers van het Dindigul diocees, eerder in 2016, om kinderen te selecteren voor het Children Centre kan binnenkort in de praktijk worden gebracht.

2

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl