AANVRAGEN

Criteria en procedure voor goedkeuring aanvragen:

 

  1. De aanvragen moeten passen binnen de doelstellingen van de Stichting en daarom betrekking hebben op kinderen en jongeren in het zuiden van India. De aanvragen kunnen betrekking hebben op educatie en/of zorg voor kinderen. In het algemeen zal de realisatie van de goedgekeurde projecten moeten bijdragen aan het geluk en welzijn van kinderen en jongeren.

  2. Alleen projectaanvragen van rechtspersonen worden financieel ondersteund. Er wordt geen steun gegeven aan individuele personen.

  3. Aanvragende rechtspersonen moeten gevestigd zijn in de staten van Zuid-India. In uitzonderingsgevallen kan de Stichting hiervan afwijken.

  4. De grootte van het te subsidiëren bedrag moet in overeenstemming zijn met de draagkracht van de S.J.Z. De hoogte van een financiële bijdrage wordt steeds per projectaanvraag door het bestuur bepaald.

  5. Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Zij moeten voorzien zijn van een deugdelijke motivering en van een financiële onderbouwing, alsmede van een projectplan, waarin de uit te voeren activiteiten worden omschreven.

  6. Aanvragen van rechtspersonen moeten zo mogelijk worden voorzien van een kopie van de oprichtingsacte van deze rechtspersoon, of een ander officieel document, waarmee het bestaan van de rechtspersoon kan worden gewettigd, alsmede, indien mogelijk, een recent financieel jaarverslag en inzicht in de bestuurssamenstelling.

  7. Indien het project, waarvoor een aanvraag wordt ingediend, ook door andere instanties (fondsen en/of overheden) gefinancierd wordt, dan dient dit vermeld te worden. Bovendien moet worden aangegeven, waarom deze financiering van derden als onvoldoende wordt beschouwd.

  8. Zo mogelijk wordt er ook een eigen bijdrage of anders soortige inspanning van de aanvrager gevraagd.

  9. Van de aanvrager wordt na realisatie van het project een inhoudelijk en financieel verslag gevraagd.

  10. Aanvragen worden ingediend bij één van de bestuursleden. Die maakt van de betreffende aanvraag een dossier en beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria. Ontbrekende gegevens worden zo nodig opgevraagd, alvorens de aanvraag wordt voorgelegd aan het bestuur.

 

Aanvragen kunnen ook buiten een bestuursvergadering om worden goedgekeurd of afgewezen. In dat geval geven de bestuursleden een afwijzing of goedkeuring per e-mail of per post (maar in ieder geval schriftelijk!) door.

Download hier het aanvraagformulier:

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl